logo
logo
 02513.819.164
Đậu Trần Ánh Linh
Lớp : 11TA1
Lương Hoàng Sơn
Lớp : 11TA2
Nguyễn Vũ Khánh Ngọc
Lớp : 11TA3
Đoàn Thái Thanh
Lớp : 11TA4
Lý Xuân Mai
Lớp : 11B1
Nguyễn Ngọc Trâm
Lớp : 11B2
Đinh Thị Thanh Lộc
Lớp : 11B3
Trần Tuấn Anh
Lớp : 11B4
Đỗ Mạnh Tuấn
Lớp : 11B5
Nguyễn Thoại Ngọc Thơ
Lớp : 11B6
Nguyễn Minh Quang
Lớp : 11B7
Phạm Phương Uyên
Lớp : 11B8
Nguyễn Hoàng Thiện Thanh
Lớp : 11B9
Trịnh Minh Thư
Lớp : 11B10
Phạm Nguyễn Ngọc Duyên
Lớp : 11B11
Trần Nguyễn Đức Tuấn
Lớp : 11B12
Nguyễn Thị Huyền
Lớp : 11B14
Phạm Thế Tài
Lớp : 11B15
Nguyễn Thanh Tùng
Lớp : 11B16
THÀNH TÍCH KHÁC
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 4 Cấp 1 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 12 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 10 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 2 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 1 năm học 2017-2018