logo
logo
 02513.819.164
Phan Đỗ Đan Thanh
Lớp : 1A1
Nguyễn Ngọc Phương Quyên
Lớp : 1A2
Phạm Vũ Bảo Châu
Lớp : 1A3
Trịnh Gia Bảo
Lớp : 2A1
Trịnh Diệp Vy
Lớp : 2A2
Hà Quỳnh Anh
Lớp : 2A3
Phan Nguyễn Anh Quân
Lớp : 3A1
Lê Hà Chí Vỹ
Lớp : 3A2
Dương Gia Phú
Lớp : 3A3
Đỗ Hạ Vy
Lớp : 4A1
Nguyễn Hoàng Minh Anh
Lớp : 4A2
Nguyễn Quốc Quân
Lớp : 4A3
Trịnh Anh Thư
Lớp : 4A4
Trần Ngọc Anh Thư
Lớp : 5A1
Đỗ Nguyễn Kim Bình
Lớp : 5A2
Nguyễn Trần Gia Phú
Lớp : 5A3
THÀNH TÍCH KHÁC
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 12 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 11 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 10 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 2 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 1 năm học 2017-2018