logo
logo
 02513.819.164
Đặng Quốc Tiến
Lớp : 1A1
Cao Chi Dzu
Lớp : 1A2
Nguyễn Phương Vy
Lớp : 1A3
Nguyễn Thục Anh
Lớp : 1A4
Đinh Thanh Vân
Lớp : 1A5
Võ Nguyễn Nhật Linh
Lớp : 1A6
Tô Đức Đạt
Lớp : 2A1
Đinh Nhật Khang
Lớp : 2A2
Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
Lớp : 2A3
Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền
Lớp : 2A4
Hoàng Ngọc Minh Anh
Lớp : 3A1
Vũ Gia Bảo
Lớp : 3A2
Trần Anh Tuấn
Lớp : 3A3
Phạm Phương Quỳnh
Lớp : 4A1
Trần Hoàng Oanh
Lớp : 4A2
Phí Đức Thành
Lớp : 4A3
Lê Thị Hồng Hạnh
Lớp : 5A1
Vũ Trịnh Gia Hân
Lớp : 5A2
Nguyễn Ngọc Hân
Lớp : 5A3
Trần Hoàng Bảo Ngọc
Lớp : 5A4
THÀNH TÍCH KHÁC
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 4 Cấp 1 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 12 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 11 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 10 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 2 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 1 năm học 2017-2018