logo
logo
 02513.819.164
Đậu Trần Ánh Linh
Lớp : 12TA1
Đỗ Thanh Hoàng
Lớp : 12TA2
Trần Thị Minh Anh
Lớp : 12TA3
Phạm Tuấn An
Lớp : 12C1
Lê Thị Hồng Nhung
Lớp : 12C2
Trần Tấn Nguyên
Lớp : 12C3
Nguyễn Thanh Thảo
Lớp : 12C4
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Lớp : 12C5
Nguyễn Văn Minh Đức
Lớp : 12C6
Hoàng Hồng Duyên
Lớp : 12C7
Lý Khánh Linh
Lớp : 12C8
Nguyễn Thị Lan Hương
Lớp : 12C9
Vũ Lê Minh Ngân
Lớp : 12C10
Nguyễn Thoại Ngọc Thơ
Lớp : 12C11
Trương Hoàng Tuyết Ngân
Lớp : 12C12
Vương Trường Vỹ
Lớp : 12C14
THÀNH TÍCH KHÁC
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 4 Cấp 1 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 12 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 11 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 10 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 2 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 1 năm học 2017-2018